Å håndtere gjeld ved skilsmisse kan være komplisert og følelsesladet. Her er noen viktige skritt og råd for å navigere denne prosessen på en rettferdig og minst mulig konfliktfylt måte.

Søk hjelp

Hvis dere er usikre på hvordan skiftet bør foregå, er det viktig å søke profesjonell hjelp. Dette kan inkludere juridisk rådgivning for å sikre en rettferdig fordeling av gjeld, eiendeler og andre økonomiske forpliktelser. Både advokater og kommunale gjeldsrådgivere kan være nyttige ressurser.

Forebygg konflikter

Forsøk å forebygge konflikter som kan oppstå etter skilsmissen ved å ha klare avtaler på forhånd. Dette gjelder både for gifte par og samboere som går gjennom et samlivsbrudd.

Forstå skifteprosessen

Hvordan skiftet foregår, avhenger av om dere har særeie eller felleseie:

  • Særeie: Egendeler og gjeld holdes atskilt.
  • Felleseie: Formue og gjeld deles likt, med mindre annet er avtalt i en ektepakt eller samboeravtale.

Tingrettens rolle

Dersom dere har felleseie, kan tingretten foreta skiftet dersom en av partene forlanger det. Tingretten kan sørge for at felles gjeld fordeles rettferdig mellom partene i henhold til ekteskapsloven, som tilsier likedeling av formue og gjeld.

Skjevfordeling

Problemene oppstår ofte når man skal vurdere hva hver enkelt brakte med seg inn i ekteskapet. Ekteskapsloven gir rom for skjevfordeling, hvor verdier som en av partene brakte inn i ekteskapet, eller mottok i gave, kan holdes utenfor likedelingen.

Egen avtale

Det er opp til ektefellene å bli enige om fordelingen. Enighet mellom partene er alltid å foretrekke, da det kan forhindre unødvendige konflikter og kostnader. Ofte kan det være verdt å gi fra seg noen rettigheter for å unngå større konflikter i ettertid.

Felles aktiva og gjeld

Felles aktiva, som bolig og andre eiendeler kjøpt sammen, skal fordeles likt etter verdien. Verdien regnes ut etter at all felles gjeld er trukket fra formuen.

Hvordan gjeld påvirker fordelingen

Når gjelden trekkes fra, er det nettobeløpet som fordeles. Hvis den ene parten har høyere gjeld enn formue, har denne likevel rett til halvparten av nettoverdien til den andre parten. Dette gjelder også studiegjeld og annen personlig gjeld.

Juridisk hjelp ved skjevfordeling

Det er anbefalt å søke juridisk hjelp ved skjevfordeling, da reglene kan være kompliserte. Det er verdien av eiendeler, ikke eiendelene selv, som fordeles. Dette betyr at den som brakte med seg boligen inn i ekteskapet, ikke nødvendigvis har krav på å få den med seg ut igjen, selv om dette ofte er hovedregelen.

Huset ved skilsmisse

Dersom dere har kjøpt huset sammen, må det ofte selges dersom ingen har råd til å kjøpe ut den andre parten. Hvis huset selges med underskudd, kan dere fortsatt være økonomisk forpliktet til hverandre hvis gjelden ikke fordeles på to lån.

Avtale om gjeld

Partene bør forsøke å inngå en avtale om hvordan den felles gjelden skal avvikles. Selv om avtalen ikke kan gjøres gjeldende overfor kreditorene, er den bindende mellom ektefellene. En slik avtale gir begge partene oversikt og tillit til at det er mulig å komme seg videre i livet uten økonomiske byrder fra det tidligere forholdet.