Gjeldsordning er en løsning for personer med alvorlige gjeldsproblemer, som gir dem muligheten til å få kontroll over økonomien. Det innebærer å betale ned mest mulig av gjelden i en avgrenset periode, vanligvis fem år, mot å få slettet restgjelden etter perioden. Gjeldsordningsloven gir mulighet til å oppnå en gjeldsordning enten ved avtale med kreditorene (frivillig gjeldsordning) eller ved stadfestelse i tingretten (tvungen gjeldsordning). Målet er at skyldneren skal kunne innfri sine forpliktelser så langt det er mulig og sikre en ordnet fordeling av skyldnerens midler mellom kreditorene.

Hvem kan få gjeldsordning?

Gjeldsordning er tilgjengelig for fysiske personer som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dette betyr at gjeldsproblemene må være av permanent karakter, og det må ikke være mulig å betale ned gjelden i overskuelig fremtid. Det er viktig å merke seg at personer med gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet ikke er kvalifisert, med mindre næringsvirksomheten har opphørt og det ikke er uavklarte forhold som vesentlig vanskeliggjør gjeldsforhandlingene, eller gjelden til næringsvirksomheten utgjør en ubetydelig del av den totale gjelden.

Hvordan søker man om gjeldsordning?

For å søke om gjeldsordning, må du henvende deg til den lokale namsmannen eller lensmannen i din kommune. Namsmannen gir råd og veiledning om lovens virkemåte og hjelper deg med å fylle ut søknadsskjemaet. Hvis gjeldsforhandling åpnes, vil namsmannen hjelpe med å utforme et forslag til betalingsordning som sendes til kreditorene for vurdering. Hvis forslaget ikke godtas, kan ordningen fastsettes i domstolene. Enkelte namsmenn hjelper også med den økonomiske gjennomføringen av gjeldsordningen, som vanligvis tar 4-6 måneder å etablere, etterfulgt av en femårs betalingsplan.

Vanlige spørsmål og svar om gjeldsordning

Nedenfor har vi samlet noen av de spørsmålene som vi har fått på post@gjeldsproblemer.com. Vær oppmerksom på at vi ikke svarer direkte på disse henvendelsene ettersom vi ikke bedriver økonomisk rådgivning.

Hva skjer hvis jeg ikke oppfyller kravene for gjeldsordning?

Hvis du ikke oppfyller kravene for gjeldsordning, kan du ikke få gjeldsordning innvilget. Du må være varig ute av stand til å oppfylle dine økonomiske forpliktelser, og du må ha forsøkt å komme til en gjeldsordning på egen hånd før du søker.

Kan jeg beholde boligen min under gjeldsordningen?

Ja, som hovedregel har du rett til å beholde en eierbolig av rimelig størrelse og standard. Bare den delen av boliggjeld som overstiger boligens takstverdi blir slettet som følge av gjeldsordningen. I enkelte tilfeller kan du også beholde en privatbil av nøktern verdi, hvis den er nødvendig på grunn av arbeidssituasjonen, sykdom eller funksjonshemming.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har fått avslag på søknaden om gjeldsordning?

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage til tingretten eller søke på nytt senere. Det er viktig å gi riktige og fullstendige opplysninger til namsmannen, da manglende informasjon kan føre til avslag.

Slik unngår du gjeldsordning

Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer tidlig for å unngå behovet for gjeldsordning. Her er noen tiltak du kan vurdere:

  • Refinansiering av gjeld: Ved å refinansiere gjelden din kan du få bedre betingelser og lavere lånekostnader, noe som gjør det lettere å betjene gjelden hver måned og bli raskere gjeldsfri.
  • Kontakt kreditorene: Ta kontakt med kreditorene dine og forhandle om bedre betingelser eller betalingsutsettelser.
  • Få hjelp fra økonomiske rådgivere: Du kan få hjelp fra økonomiske rådgivere i din kommune eller fra NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon. Dette kan hjelpe deg med å få oversikt over økonomien din og finne løsninger på gjeldsproblemene.

Behov for hjelp med økonomiske problemer?

Opplever du økonomiske problemer, er det flere steder du kan søke hjelp:

  • Økonomisk rådgivning: Kontakt en økonomisk rådgiver i din kommune for hjelp med å få oversikt over økonomien din og finne løsninger på gjeldsproblemene.
  • NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon: Ring 55 55 33 39 for gratis rådgivning fra NAV.